معرفی

مشخصات فردی

لیلا کریمی فرد

نام - نام خانوادگی : لیلا   کریمی فرد

پست الکترونیکی : l_karimi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری - معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آمایش فضا و شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه بردو 3 - فرانسه

سوابق اجرایی

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - 1394/02/23 تاکنون.

- رئیس گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی) و عضو شورای برنامه ریزی - از آذرماه 1393 تا آذرماه 1395.

- رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - سال 1393 تاکنون.

- رئیس کمیته انضباطی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - 1392/09/25 تاکنون.

- رئیس شورای فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - 1392/07/17 تاکنون.

- مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  - سال تحصیلی 1392 تا 1394.

- سرپرست دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - سال تحصیلی 1392 - 1393.

- مدیر گروه معماری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - سال تحصیلی 1389 الی 1392.

- همکاری با معاونت فنی - عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب (در پروژه های اجرایی دانشگاه) - سال 1383 - 1384.

 

 



عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن بین المللی ایرانشناسی فرانسه در ایران از سال 1384 الی 1390



تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- پروژه مرمت بازشوهای ساختمان قدس (کاخ مرمر): اتمام یافته در زمستان 1395.

گروه تحقیقاتی و اجرایی دانشگاهی: لیلا کریمی فرد (هیأت علمی) - حمیده جعفری (هیأت علمی) - سپیده شاهی آشتیانی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری) - مریم رحمتی.

 

- طرح پژوهشی (دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب) بررسی راهکارهای ارتقاء سطح دلبستگی دانشجویان به محیط های دانشگاهی، باتأکید بر عوامل کالبدی محیط مصنوع (مورد شناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - مصوب مردادماه 1394.

گروه تحقیقاتی دانشگاهی: لیلا کریمی فرد (مجری طرح) - فاطمه طباطبایی (همکار طرح - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری).

 

- طرح پژوهشی (دانشکده معماری - هنرهای زیبای دانشگاه تهران) تدوین معیارها و ضوابط فضاهای شهری مجاور ایستگاه های مترو در تهران - اتمام یافته در سال 1379.

گروه تحقیقاتی دانشگاهی: محمدمهدی محمودی (مجری طرح) - لیلا کریمی فرد (همکار طرح).



نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب - دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده هنر و معماری

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

لیلا کریمی فرد
لیلا کریمی فرد

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب - دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    استادیار
^